Nu har jeg kigget på netværk

Gensidige links, hyppigheden af links og hierarkiet i relationen fortæller ifølge litteraturen om karakteren af bånd mellem blogger. Det vil jeg undersøge nærmere i det følgende.  Jeg har sat diagrammerne ind igen, selv om de findes et andet sted på bloggen, så måske du har set dem. Jeg har fundet ud af at der findes forskellige typer af netværk omkring weblogs. Det kommer der mere om i et senere indlæg.

*Jeg vi gerne understrege at dette ikke handler om hvem der har flest venner, men om hvordan netværk tager sig forskelligt ud alt efter hvordan man definere dem*  

Netværk på udvalgte de weblogs
For at tegne netværket omkring webloggen har jeg taget udgangspunkt i blogroll og kommentarer på følgende måde, med Furien som eksempel.  Jeg har noteret furiens blogroll, jeg har gennemgået blogroll på de sider som findes på furiens blogroll. Her har jeg noteret: 1. Dem der linkede tilbage til furien, de er markeret med grøn tekst. 2. Weblogs uden blogroll er markeret med orange tekst. 3. De weblogs som findes på furiens blogroll men ikke har furien på sin blogroll er markeret med grå tekst.  Derpå har jeg fundet Dem på furiens blogroll som har hinanden på blogroll. De gule streger, weblogs der linker gensidigt til hinanden gennem blogroll er markeret med en pink streg  Jeg har optalt alle kommentarer på furiens weblog, hvem har kommenteret og hvor mange indlæg, det er det lille blå tal.  Jeg har også spurgt furien hvor hun kommenterer, og optalt hvor mange gang hun har kommenteret hvert sted, det er de små røde tal. Denne fremgangsmåde er anvendt på alle eksemplerne og giver følgende billeder af netværk:  

FURIEN

Furien virker meget aktiv hun skriver indlæg på sin blog dagligt, sommetider flere gange på en dag, hun kommenterer også flittigt på andre weblogs.
Blogroll Furien har mange weblogs på sin blogroll, det giver som udgangspunkt mange muligheder for relationer. Mange af dem linker tilbage til furien, (de grønne tekster), samtidig er der også gensidige links mellem mange af de weblogs furien linker til. Det er tegn på stærke bånd mellem aktørerne.
Kommentarer Furien er meget aktiv hun kommenterer på utrolig flere weblogs, alle der er markeret med rødt. Det indikerer også at hun læser mange weblogs. Kommentarerne varierer meget, nogle kommentarer er lange diskussioner af et emne, men som regel er det bare en kort tilkendegivelse af at hun har været forbi, som eksempelet neden for, hvor furien kommenterer på den weblog der hedder mal din dag:  
Tillykke Yngste og Ella, skrøw snår!”
Oplevelse af netværk Lægger man vægt på frekvensen af interaktioner er Furien nært forbundet med Capac, Ella, Regitze, Liselotte og Klaus. Men det fortæller intet om hvordan disse relationer rækker ind i hendes offline liv. På denne observation svarer Furien:   ”Du har helt ret, mine “sande” relaltioner i offline verdenen fylder næsten ingenting på min blog. Bloggen har, for mit vedkommende, udviklet sig til et parallelunivers. Du har ret i de stærke relationer til Capac, Ella, Regitze, Liselotte og Klaus, der er et par mere, men i det store hele er det korrekt. Dana mangler, men igen, hun har udviklet sig til en offline relation pga. striksamarbejdet.”
Netværkstype
Billedet af Furiens netværk tegner et komplekst mønster at relationer på kryds og tværs mellem deltagerne. Her er interaktionen distribueret i netværk, nogle noder har flere relationer end andre, og fremstår derved som mere betydningsfulde for sammenhængskraften i netværket. Dette er et eksempel på, uyttelse af mediets muligheder for at udvikle og vedligeholde sociale relationer.

CARINA
 

Blogroll 
Carina har ligesom furien flere weblogs på sin blogroll, men det betyder ikke automatisk at billedet af hendes netværk bliver lige så komplekst. Der er langt færre relationer mellem weblogs på Carinas blogroll end jeg fandt på Furiens.
Kommentarer  Carina udveksler primært kommentarer med Sille, Katja, Milea og Kriss. Der er asymmetri i relationen mellem kommentarerne til og fra Carina weblog, carina kommenterer 27 gange hos Kriss og 16 gange hos Katja hvorimod de kun kommenterer halt så meget hos Carina, henholdsvis 11 og 7 gange. Til gengæld kommenterer Sille 11 gange hos Carina hvor hun kun kommenterer tilbage 3 gange. Endvidere kommenterer Carina en række weblogs som ikke er på hendes blogroll, og har en 12 weblogs på hendes blogroll som hun ikke kommenterer og som heller ikke kommenterer hendes indlæg. Dette giver indtryk af at blogroll er lidt tilfældig og ikke helt harmonere med de weblogs hun i praksis har en social relation til, hun svarer dog selv at hun læser de weblogs som findes i blogroll.
Oplevelse af netværk Carina fremstår ikke så aktiv som eksempelvis furien og emme, men hun skriver faktisk indlæg næsten dagligt. Det er altså grundet manglende aktivitet at hendes netværk syns begrænset. Hendes netværk omkring webloggen udgøres bare af en intim gruppe på 5-6 aktive læsere. Om netværket siger hun selv: Langt de fleste kender jeg kun fra nettet, de fleste er andre bloggere og så har jeg et par enkelte som jeg kender fra en diskussionsgruppe. Der er ikke rigtig nogen fra IRL som kender til min blog (og de få der gør kommenterer ikke)  Relationerne er vel lidt ligesom en flok veninder, man får nogle sandheder og en masse rygklap.Hun oplever ikke nogen relation mellem online og offline verden, og ej heller at hun får noget særligt ud af de relationer hun har på webloggen, dette harmonere med billedet af et begrænset netværk som jeg har tegnet på baggrund af links ind og ud af webloggen.

Netværkstype Carinas netværk omkring bloggen synes på baggrund af hendes beskrivelse og netværksdiagrammet ikke at være særligt aktivt.

EMME

Blogroll  Emme har kun ti links i sin blogroll, og et blik på tegningen af netværket afslører at kun nadja og tveskov linker til andre på emmes blogroll. Emme har i perioden kun kommenteret på fire af de ti weblogs som findes på hendes blogroll: nadja, classy, blogbogstaver og sønder. Emme svare selv at hun holder sin blogroll opdateret, så uoverensstemmelsen kan ikke forklares ad denne vej. Disse tegn peger altså ikke på særligt tætte relationer inden for netværket.
Kommentarer Emme indlæg er korte og lægger i deres indhold op til kommentarer. Af 42 indlæg er der kun tre som ikke har fået kommentarer på. Kommentarerne kan karakteriseres ved at de er serier af ping-pong indlæg fra forskellige bloggere. Striben af kommentarer har karakter af en samtal hvor Emme også selv deltager flittige. Hvilket betyder at mange af indlæggene har over 10 kommentarer, et enkelt er helt oppe på 37 kommentarer. Emme der har været aktiv i flere år og har mange faste læsere skriver: ”det er tydeligt, at når min post er meget introvert, er der sjældnere kommentarer end hvis den er mere udadvendt” Emme får kommentarer fra mange forskellige bloggere. Tallet ud for navnet angiver hvor mange indlæg de har kommenteret på hos emme. Der er således indkommende links fra 50 individuelle weblogs som repræsenterer en relation. Kun 1/5 af bloggere har kommenteret mere en to indlæg. Den der kommentere hyppigst er Claus med kommentarer på 16 indlæg. Emme.dk er ikke selv så aktiv til at kommenterer på andre weblogs. Weblogs markeret med et rødt tal, er de weblogs emme kommenterer, otte af ti kommenterer samtidig også på emmes weblog. Her er altså otte reciprokke relationer mellem emmes weblog og andre weblogs. Ifølge Efimova, Chin og Garton bør disse bloggere altså være dem med den tætteste relation til emme.dk men det harmonere ikke med billedet af indkommende links; smorum, jesper, kkk, lars og en far er med undtagelse af Classy, dem der har kommenteret mest på emme.dk. Der er altså en disharmoni mellem dem der kommentere flittigt på emme.dk og weblogs emme selv kommentere på. De weblogs emme.dk kommenterer på kommenterer kun 1-3 gange på emme.dk (med undtagelse af classy som viser tegn på en stærk relation).    
Oplevelse af netværk Emme svar selv: ”Jeg bruger netværket som et fagligt netværk og som et netværk af bekendte og venner, som man kan bed eom hjælp og selv give hjælp, som man kan mødes og have det sjovt med og som man kan diskutere faglige ting med, både over webloggen og irl.” Wellman understreger at online sociale netværk skal forstås i sammenhæng med de relationer som den enkelte indgår i offline. Emme beskriver selv et netværk der række uden for webloggen, jeg mener ikke det er fyldestgørende at forstå dette netværk i Chin & Chignell terminologi, der begrænser sig til de relationer man kan observer mellem weblogs. Emmes weblog-netværk omfatter også relationer via andre medier og i den fysiske verden. Tegningen af emmes netværk som bygger på synlige tegn på relationer i for af links viser altså et mangelfuldt billede at det netværk emme selv oplever, hendes sociale relationer bygger også på relationer uden for webloggen.  
Netværkstype Emmes netværk er kraftigt centreret om hendes weblog, hun kommunikere næsten ingen andre steder. Dialogen foregår på Emmes weblog, hun har rigtig mange indkommende links i form af kommentarer, hun deltager også selv aktivt i dialogen i kommentarfelterne. Det betyder at der er stor aktivitet som ikke fremgår af det billede af netværket som indsamling af links giver. Det sociale netværk som eksistere på emmes weblog har karakter af et forum med Emme som ordstyrer. Dette kan ses i modsætning til furiens netværk hvor de sociale relationer er spredt ud over mange weblog, hvilket med den tilgang jeg har anvend tegner et stort og nært forbundet netværk. 

JULIE

Blogroll Ser man på julies blogrolle er der heller ikke sammenfald mellem de weblogs hun har på blogrollen, dem hun kommentere og dem der kommenterer hendes indlæg. Sammenlignes emmes weblog-netværk med Julies ser man trods webloggsnes umiddelbare ligheder at Julie næsten ikke modtager kommentarer, syv i alt. Men hun har også kun skrevet 12 indlæg. Som konsekvens her af er der kun to af de bloggere der har kommenteret på julies indlæg, hvor der er et sammenfald således at hun også har kommenteret på deres weblog.
Oplevelse af netværk Kommentarerne er med til at give en opfattelse af at de tilhører et fællesskab i blogosfæren, men netværket er dog ikke stærkt i fokus for Julie hun beskriver det således: ”Jeg kender ikke nogen af de folk der kommenterer. Dvs. jeg kender dem ikke i virkeligheden – men jeg føler, at jeg kender flere af dem i en vis forstand ved at læse deres blogs. Jeg er ikke en meget aktiv blogger, og har valgt at være (forholdsvist) anonym på min blog. Jeg bruger ikke det netværk jeg måtte have fået gennem min weblog til noget
Netværkstype  Når man sammenligner julies netværk med de tre foregående weblogs, viser det sig tydeligt at bloggerens ønske om et netværk har betydning for dets udbredelse og styrke. Dette bekræfter Alvin Chin & Mark Chignell definition af netværk som bestemt af frekvens og antal relationer mellem weblogs.

Line Jeg inddrager Lines weblog som eksempel på en interesse weblog.
 

Blogroll Line har kun 5 weblogs på sin blogroll, det påvirker at tegningen af hendes netværk virker meget begrænset. Man får knap indtryk af at der eksister sociale relationer omkring webloggen.
Kommentarer Alle navnene med blå skrift er blogger der har kommenteret på Lines weblog, de har alle kun kommenteret en eller ganske få gange. Og Line har kun kommenterer hos pollas og primusmotor, hun er altså ikke selv særlig aktiv.
Netværkstype Line ønsker at skabe debat om design på hendes weblog, men hun er ikke selv som eksempelvis furien aktiv i at skabe et netværk på tværs af weblogs. Måske hun søger et netværk der minder om det Emme har opbygget, hvor hun er ordstyrer og andre bloggere kommer til hendes weblog for at diskuterer emner hun bringer på banen. Hvordan gør man så det?

SANNE

Netværksdiagrammet på Sannes weblog differentiere sig væsenligt fra de øvrige, hun skriver en rejse weblog. Hun har ingen blogroll, derfor kommer hendes netværk til at fremstå meget anderledes end de andre eksempler, hun kommenterer ikke selv nogle weblogs, og antallet af kommentarer på hendes weblog er lavt.
Kommentarer 
De er alle fra mennesker hun kender i den fysiske verden, ingen af dem blogger, og de kommentarer de har skrevet referere ikke direkte til indlægget men har typisk form som dette:
”Hey Sanne.. Nu har jeg siddet og læst lidt på din side og det lyder til du har det fantastisk.. Hyg dig og glæder mig til og se dig når du engang kommer nord på.. og pas på dig selv Knus fra Pejstrup”
Netværkstype Tegninger af netværket omkring Sanne weblog viser næsten fuldstændig mangel på netværk. Hun har ingen blogroll, hun kommentere ikke selv på andre weblogs og hun har kun modtaget 5 kommentarer til de 44 indlæg hun har skrevet i september og oktober måned. Sanne beskriver det således: ”Webloggen kan vel opfattes som midlertidig erstatning for mit offline liv derhjemme, fordi jeg er bortrejst” Sannes netværk afspejles ikke på webloggen, der er kun ganske få tegn på interpersonelle relationer i form af enkelte personlige hilsner, som ikke relaterer sig til det hun skriver om på webloggen. Her kan man altså ikke tale om dialog på webloggen men i høj grad transmission. Webloggen er et medie, som giver mulighed for at kombinere tekst og billeder, på en måde der understøtter Sannes kontakt til offline relationer.  Der er ingen synlig dialog, den foregår på mail.  Webloggen har altså en vigtig funktion i opretholdelsen af sociale relationer som ikke afspejles i antallet af links. Her eksistere de sociale de sociale relationer uden for blogosfæren, bloggen er udelukkende et medie for transmission af information. 

Vil du læse mere: Tække 2005, Wellman 2002, Garton & Wellman 1999, Efimova & Hendrick 2004 og Chin & Chignell 2004

eller kig her https://stinnesspeciale.wordpress.com/2006/11/23/jeg-har-tegnet-netv%c3%a6rk/

Reklamer

6 responses to “Nu har jeg kigget på netværk

  1. Pingback: hovedetpaabloggen.dk » Blog Archive » Julekalender - 11. december - typer af weblogs i Danmark

  2. Interessant! Måske kan lidt mere af mit netværk forklares igennem min bloglines-konto, som er en slags usynlig blogrulle – http://www.bloglines.com/public/emme-dk

  3. Det er en rigtig spændende visuel måde du præsenterer de undersøgte netværk på… Det er længe siden jeg har kigget på din blog. Det ser rigtig interessant ud…

  4. Det er virkelig interessant læsning – og du har nogle gode pointer. Problemet er desværre, at der ikke er så mange blogs, der omhandler design i Danmark. Derudover er designere ikke de mest debatterende mennesker – hvilket er en skam!

  5. Tilføjelse til Emme’s kommentar: og sådan er der jo forskellige former for usynlige blogrolls som måske kan snyde indtrykket lidt, fordi det kan være man bruger sin RSS læser mere og glemmer at opdatere sin blogroll. Min favorit er Netvibes

  6. Pingback: Diverse « SS og den frivillige verden