Netværksanalyse

Undersøgelse af medierede sociale netværk
Wellman beskriver hvorledes sociale netværk begrænser sig ikke til et medie derfor er det vigtigt at analysere dem i deres fulde kontekst, samt at se på udvekslingers implikationer i de forskellige dele af netværket. De fleste netværk vil i praksis ikke være baseret på computermedieret kommunikation men alene være støttet af computermediering kommunikation. Derfor skal computer støttede sociale netværk skal analyseres i deres kontekst. På samme vis som det gældende med sociale processer i almindelighed, den computermedierede kommunikation udgøre blot en del af kommunikationsmønsteret. Computer netværk er ofte sociale netværk, derfor er den sociale netværks analyse et godt redskab til at forstå computermedieret kommunikation.
Der vil som regel være tale om en vekselvirkning, computermedieret kommunikation påvirker det sociale netværk, og den sociale struktur påvirker hvordan den computermedierede kommunikation udspilles.
Denne tilgang gør det muligt at undersøge hvordan eksterne parter påvirker kommunikationen, hvordan online og offline relationer påvirker hinanden samt hvordan computermedieret kommunikation påvirker strukturen og funktionerne i det sociale netværk.

Et socialt netværk er en gruppe mennesker eller organisationer som er forbundet af sociale relationer. (venskab, kollegaer, informationsudveksling). Når computere netværk forbinder mennesker eller organisationer er det et socialt netværk. I analysen af disse netværk fokuseres på de mønstre der opstår i interaktionen mellem individer. Og informations- og resursestrømmene kortlægges for at afgøre disse netværk og relationers indvirkning på individet og organisationen. Beskrivelsen af relationer imellem individer i et netværk kan bidrage til at forklare deres opførsel og holdninger.

Det enkelte individs relationer til andre individer analyseres i relation til en forståelse af det samlede netværk. Det enkelte individs direkte relationer undersøges samtidig med at også er interessant at kortlægge indirekte relationer, for at indpasse individet i et større netværk. Denne tilgang åbner mulighed for at undersøge hvordan information og resurser flyder i netværket, samt at kortlægge samarbejdsstrukturer og fragmentationer inden for netværket. 

Man kan i følge Wellman vælge forskellige tilgange til studiet af computermedieret kommunikation. Mange studier fokuserer på de muligheder og begrænsninger teknologien sætter, men man kan også undersøge computermedieret kommunikation ud fra et perspektiv der centrere sig om gruppens kommunikation. Her studeres social indflydelse, sociale informationsprocesser, kritisk masse og adaptiv strukturering, i disse studier anerkendes gruppens normers betydning for udviklingen af netværket. Her er altså tale om en strukturel analyse frem for et direkte fokus på computerens rolle i kommunikationssituationen. Det er denne type analyse jeg vil foretage.

Undersøgelses objekt
I en strukturel analyse fokuseres på relationerne mellem individer, i denne sammenhæng er det interessante de mønstre der udkrystalliseres i undersøgelsen ikke individets særegne karaktertræk. Fokus lægges på relationer og udvekslinger mellem individerne i netværket. Samt disse udvekslingers betydning for netværket, hvilke relationer der bidrager til at opretholde og udvikle netværket. Den enhed som udveksles i disse netværker kan antage forskellig karakter, det kan være information, services, indflydelse eller støtte. I et computerbaseret netværk som webloggen begrænser disse resurser sig selvfølelig i først instans til ting som det er muligt at overføres via mediet. 

Relation
Relationer imellem individer karakteriseres af følgende tre parametre. Det indhold der udveksles eksempelvis Information. Udvekslingens retning; altså om parten giver eller modtager samt om der er tale om en symmetrisk eller asymmetrisk relation. Relationens styrke som defineres ved; frekvensen hvormed individerne interagerer, mængden af socialkapital som udveksles, og værdi af det der udveksles.

Bånd
Der er et bånd  mellem hvert individ i netværket dette bånd kan bestå af flere relationer, men altid minimum en relation. Svage relationer er normalt karakteriseret ved at forekomme sjældnere og mere indirekte end stærke relationer. Styrken af båndet mellem individer vokser proportionelt med styrken og mængden af deres relationer. Jo flere relationer der findes i mellem to individer des mere kompleks er deres bånd. Dette øger ifølge Wellman velvilligheden, frivilligheden og viljen til at yde støtte og stabilisere forbindelsen mellem de to individer. Han anfægter samtidig dette forhold for bånd der udelukkende bygger på computermedieret kommunikation, her mener han ikke at båndet kan opnå samme stabilitet og er mindre forpligtende end bånd mellem individer der mødes ansigt til ansigt.

Individer der har stærke bånd færdes som beskrevet af Granovetter i samme sociale kredse og har derfor adgang til de samme resurser, derimod har individer forbundet af svage relationer sjældnere kontakt, men på den anden side adgang til forskellige resurser. Disse individer fungere som broer mellem forskellige grupper og forbinder dermed det overordnede sociale system.

Komposition
Relationerne mellem individer er et produkt af deres sociale attributter (køn, status osv.) I computermedieret kommunikation er der en tendens til at disse attributters betydning svækkes fordi individet fremstår mere anonymt i den computermediere kommunikation på grund af mediets begrænsninger i gengivelsen af disse tegn.

Undersøgelsesmetode
Wellman opstiller to tilgange til analyse af netværk, den ego-centrerede tilgang og analysen af hele netværket. De appliceres afhængigt af typen af netværk og hvad der ønskes undersøgt.
Den ego-centreret netværksundersøgelse
Undersøgelsen foretages med udvalgte individer som centrum, relationerne i netværket beskrives ud fra en enkelt persons synspunkt i relation til dennes position i netværket.
En effektiv tilgang når undersøgelses gruppen er stor eller dens grænser er udefinerede. Denne tilgang er anvendelig til undersøgelse af hvordan individer anvender computermedieret kommunikation til at forme og opretholde differentierede relationer på Internettet. Den ego-centrerede undersøgelse viser rækkevidden og dybden af relationerne i netværket. Den fremhæver hvem der har adgang til hvilke resurser. Jeg vælger at anvende denne tilgang til at kortlægge de relationer som skabes på weblogs.

Undersøgelse af et helt netværk
Hvis et netværk har tydelige grænser er det muligt at lave en undersøgelse af hele netværket holistisk. Det ideelle er at kortlægge alle relationer i netværket, men det begrænser størrelsen af det netværk som det er muligt at undersøge. Denne form for undersøgelse kan afsløre både de eksisterende relationer og manglen på samme.
Den holistiske tilgangen til undersøgelse af sociale netværk afsløre individer der er mindre forbundet samt de der fungerer som broer mellem forskellige grupper inden for netværket. Denne tilgang er uhensigtsmæssig grundet feltets omfang. Samtidig belyser de ikke de spørgsmål jeg søger.
netværkets kendetegn
Netværks rækkevidde kan variere baseret på deres størrelse og homogenitet. Store netværk er ofte karakteriseret af heterogene individer og en kompleks struktur. Disse netværk har et godt grundlag for at tilføre nye resurser, men samtidig er der stor sandsynlighed for at eksisterende resurser går tabt mellem aktørerne. Små netværk er ofte heterogene og deres styrke ses ofte i evnen til at opretholde eksisterende resurser.
Netværkets centre er interessante analyse objekter. Individer har forskellig adgang til resurser i netværket derfor har de også forskellig betydning for netværkets stabilitet og opretholdelse. I computermedieret kommunikation kan individer mediets begrænsninger tilmed skabe forskydninger i adgangen til resurser, der kan samtidig være forskel på hvem i det sociale netværk der har adgang til resurser i den fysiske verden og i den medierede verden. DE cases jeg har udvalgt til analysen er aktive bloggere som kan kategoriseres som stærke knuder i netværket.
Roller i netværket er ikke altid eksplicit defineret, men de kan afdækkes gennem netværks analysen.

Opdeling af netværk
Ved at undersøge strukturen i et netværk vil man opdage særligt forbundene individer som udgør en gruppe eller klikke i netværket. Netværkets tyngde defineres ud fra den faktiske mængde relationer imellem individer i forhold til den teoretisk mulige mængde relationer. Tæt knyttede grupper tilfører netværket stabilitet, stærke relationer inden for en gruppe forstærker hinanden i at bevare gruppen. Løse grupperinger er derimod mindre stabile og præget af skiftende relationer. I den forbindelse er det interessant at observere hvordan grupper skabes og forfalder samt hvilke udvekslinger der karakterisere gruppen. 

Adgangen til resurser er bestemt af individets position i netværket. Derfor er det interessant at undersøge netværkets individers forskellige positioner i relation til hinanden. Individer med lignende roller har som regel adgang til identiske resurser. Nogle centrale individer har adgang til differentieret information mens andre individer er afhængige af information gennem andre hvilket begrænser deres adgang til resurser. Man vil således kunne opleve et hierarki i adgangen til resurser i netværk.

Alle individer deltager i flere netværk, derfor vil der altid være tale om et netværk af netværk som er forbundet gennem brobyggende individer. Det faktum at individer deltager i grupper som er officielt defineret er endvidere med til at forbinde individer. Disse individer deltager alle i flere forskellige grupper som derved også forbindes. Det er interessant at betragte disse forbindelser imellem grupper og netværk fordi de beskriver informationsflowet og udvekslingen af resurser i det overordnede sociale netværk. 

Indsamling af data praktisk metode
Her udvælges en repræsentativ gruppe individer som undersøgelsen basere sig på. I praksis er det umuligt at afdække alle individets relationer (både de direkte og indirekte), men man må opstille grænserne for, en for undersøgelsen relevant, stikprøve eller repræsentativt udsnit.
I den praktiske indsamling af empiri til netværks analyse kan forskellige tilgange tages i brug og Wellman anbefaler en kombination af følgende alt efter hvad der ønskes undersøgt; spørgeskemaer, interviews, dagbøger, observationer og computergenereret logfiler.
Interview og spørgeskemaer har den begrænsning at det kan være svært for svarerne at huske tidspunkter og frekvenser af kommunikation nøjagtigt samtidig med at udlægningen vil være subjektiv. Denne form har sin styrke i muligheden for at indsamle kvalitativt data om aktørernes oplevelser af de sociale relationer.
Ved at basere undersøgelsen på elektronisk genereret data undgås disse problemstillinger, i stedet opstår udfordringer hvad angår håndtering og fortolkning af data. Jeg kompenserer for disse metoders svagheder ved at anvende en kombination at tilgange, hvorved de kan supplere hinanden. 

Reklamer

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s